ข่าวประชาสัมพันธ์
7 พ.ย. 61  109/61 : แนะนำเว็บไซต์ลงประกาศรับสมัครงาน
5 พ.ย. 61  108/61 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562
5 พ.ย. 61  107/61 : สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชน เชิญร่วมร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล
1 พ.ย. 61  106/61 : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
1 พ.ย. 61  105/61 : โรงพยาบาลปากคาด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมา ประจำปี 2562 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
31 ต.ค. 61  103/61 : สสจ.บึงกาฬ เชิญร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานกฐินสามัคคี
31 ต.ค. 61  102/61 : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด แก้ไขใบสมัครเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือเลขที่ สอ.สธ.นค.002147/2561)
31 ต.ค. 61  101/61 : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด แก้ไขใบสมัครเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือเลขที่ สอ.สธ.นค.002148/2561)
26 ต.ค. 61  98/61 : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ต.ค. 61  97/61 : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
26 ต.ค. 61  96/61 : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนเเก่น ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปีงบประมาณ 2562
19 ต.ค. 61  95/61 : ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ประจำปี 2561
19 ต.ค. 61  94/61 : ขอส่งคำสั่งกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ประจำปี 2561
16 ต.ค. 61  93/61 : จังหวัดบึงกาฬ แจ้งการแต่งกายในวันปฏิบัติราชการจังหวัดบึงกาฬ (จันทร์ - ศุกร์) เพือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความผูกพันของบุคลากรของจังหวัด
5 ต.ค. 61  91/61 : ธนาคารกรุงไทยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
5 ต.ค. 61  90/61 : กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการฏิบัติงาน
4 ต.ค. 61  89/61 : แจ้งทุกฝ่ายทราบและประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่
3 ต.ค. 61  88/61 : แจ้งทุกฝ่ายทราบ
19 ก.ย. 61  87/61 : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
19 ก.ย. 61  86/61 : สหกรณ์ออมทรัพย์หนองคาย แจ้งการบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ(กู้เงินปันผล)
9 พ.ย. 61  112/61 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนากร
8 พ.ย. 61  111/61 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนากร
8 พ.ย. 61  110/61 : ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
31 ต.ค. 61  104/61 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักโภชนากร
30 ต.ค. 61  100/61 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
26 ต.ค. 61  99/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ
11 ต.ค. 61  92/61 : รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ
27 เม.ย. 61  31/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
25 เม.ย. 61  30/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีววิไล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
10 เม.ย. 61  28/61 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี
5 เม.ย. 61  27/61 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 มี.ค. 61  26/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 มี.ค. 61  25/61 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานพิมพ์
27 มี.ค. 61  18/61 : ประกาศ โรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
8 มี.ค. 61  11/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
27 ก.พ. 61  10/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ก.พ. 61  9/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
20 ก.พ. 61  6/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 61  4/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
15 ส.ค. 60  29/60 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
10 ม.ค. 61  1/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
20 ธ.ค. 59  32/59 : แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
20 ธ.ค. 59  31/59 : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  30/59 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  29/59 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
20 ธ.ค. 59  28/59 : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
20 ธ.ค. 59  27/59 : ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ
20 ธ.ค. 59  26/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat ) 3 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  25/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมษณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  24/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
20 ธ.ค. 59  23/59 : ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
ลิงค์ภายใน
รายงาน HOSxP
hdc
เกณฑ์qof61
แจ้งซ่อม
บันทึกการอบรม
จองห้องประชุม
สารบรรณ
จองรถ
รายงาน
risk
HHC
LTC
ใบลาออนไลน์
แจ้งเงินเดือน
swl organic
OVSK
เว็บเดิม
nurse
admin
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สปสช.
สสส
r8
สสจ.
รพ.บึงกาฬ
รพ.พรเจริญ
รพ.เซกา
รพ.บึงโขงหลง
รพ.บุ่งคล้า
รพ.โซ่พิสัย
รพ.ปากคาด
สสอ.ศรีวิไล
จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ
สรุปยอดAdmit ปีงบประมาณ 2558 และปีงบ2560
SWL GROUP
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
โทรศัพท์ : 042-497099-100
ข้อมูลเว็บไซต์
Copyright@2015 sriwilai hospital
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.017 วินาที

ขึ้นด้านบน