ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ก.ค. 61  67/61 : ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง" จังหวัดบึงกาฬ
17 ก.ค. 61  66/61 : การประชาสัมพันธ์และแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๑ก และ ภ.ง.ด.๑ก (พิเศษ) ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และฝากไฟล์ออนไลน์
13 ก.ค. 61  65/61 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
12 ก.ค. 61  64/61 : ประชาสัมพันธ์ : ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง เพื่อถวายพระภิกษุ-สามเณร
12 ก.ค. 61  63/61 : ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
12 ก.ค. 61  62/61 : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
12 ก.ค. 61  61/61 : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
12 ก.ค. 61  60/61 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (เรียน ผอ.รพช. )
5 ก.ค. 61  59/61 : ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
4 ก.ค. 61  58/61 : หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anit-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
3 ก.ค. 61  57/61 : การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑
2 ก.ค. 61  56/61 : กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน
25 มิ.ย. 61  55/61 : แนงทางการดำเนินงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลศรีวิไล
25 มิ.ย. 61  54/61 : รายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
25 มิ.ย. 61  53/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
25 มิ.ย. 61  52/61 : ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
25 มิ.ย. 61  51/61 : หนังสือขอชี้แจงการได้รับงบสนับสนุนโครงการ
22 มิ.ย. 61  50/61 : คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
22 มิ.ย. 61  49/61 : กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
19 มิ.ย. 61  48/61 : กำชับให้หน่วยบริการทุกแห่งตลอดจนหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการแทนกันให้ถูกต้อง ในการอยู่เวรหรือปฏิบัติราชการแทนกัน
27 เม.ย. 61  31/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
25 เม.ย. 61  30/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีววิไล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
10 เม.ย. 61  28/61 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี
5 เม.ย. 61  27/61 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 มี.ค. 61  26/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 มี.ค. 61  25/61 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานพิมพ์
27 มี.ค. 61  18/61 : ประกาศ โรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
8 มี.ค. 61  11/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
27 ก.พ. 61  10/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ก.พ. 61  9/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
20 ก.พ. 61  6/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 61  4/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
15 ส.ค. 60  29/60 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
16 มิ.ย. 60  21/60 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไขั
2 มิ.ย. 60  15/60 : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
3 เม.ย. 60  11/60 : รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
3 เม.ย. 60  10/60 : รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
13 ม.ค. 60  2/60 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
20 ธ.ค. 59  22/59 : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธาฯ
20 ธ.ค. 59  21/59 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
10 ม.ค. 61  1/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
20 ธ.ค. 59  32/59 : แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
20 ธ.ค. 59  31/59 : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  30/59 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  29/59 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
20 ธ.ค. 59  28/59 : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
20 ธ.ค. 59  27/59 : ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ
20 ธ.ค. 59  26/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat ) 3 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  25/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมษณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  24/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
20 ธ.ค. 59  23/59 : ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
ลิงค์ภายใน
hdc
เกณฑ์qof61
แจ้งซ่อม
บันทึกการอบรม
จองห้องประชุม
สารบรรณ
จองรถ
รายงาน
risk
HHC
LTC
ใบลาออนไลน์
แจ้งเงินเดือน
swl organic
OVSK
เว็บเดิม
nurse
admin
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สปสช.
สสส
r8
สสจ.
รพ.บึงกาฬ
รพ.พรเจริญ
รพ.เซกา
รพ.บึงโขงหลง
รพ.บุ่งคล้า
รพ.โซ่พิสัย
รพ.ปากคาด
สสอ.ศรีวิไล
จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ
สรุปยอดAdmit ปีงบประมาณ 2558 และปีงบ2560
SWL GROUP
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
โทรศัพท์ : 042-497099-100
ข้อมูลเว็บไซต์
Copyright@2015 sriwilai hospital
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.017 วินาที

ขึ้นด้านบน