ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ก.ค. 62  57/62 : ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อขอรับการประเมินบุคคลและผลงานประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
28 มิ.ย. 62  52/62 : มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
28 มิ.ย. 62  51/62 : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
28 มิ.ย. 62  50/62 : คู่มือระบบป้องกัน การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
27 มิ.ย. 62  49/62 : คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์สำรอง
11 มิ.ย. 62  48/62 : รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
11 มิ.ย. 62  47/62 : การจัดทำรายการควบคุมภายใน
11 มิ.ย. 62  46/62 : คำสั่งโรงพยาบาลศรีวิไล ที่92/2561 เรื่องยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ปีงบประมาณ 2562
11 มิ.ย. 62  45/62 : รายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
11 มิ.ย. 62  44/62 : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
11 มิ.ย. 62  43/62 : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลศรีวิไล
11 มิ.ย. 62  42/62 : แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานโรงพยาบาลศรีวิไล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
11 มิ.ย. 62  41/62 : การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
11 มิ.ย. 62  40/62 : แผนการบริหารความเสี่ยงงานการเจ้าหน้าที่
11 มิ.ย. 62  39/62 : แบบสรุปผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
11 มิ.ย. 62  38/62 : แบบสรุปผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 มิ.ย. 62  37/62 : แนวทางการบริหารงานที่โปร่งใส
11 มิ.ย. 62  36/62 : คำสั่งโรงพยาบาลที่ 104/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พ.ค. 62  29/62 : คำสั่ง OT ประจำเดือนมิถุนายน 2562 แก้ไขล่าสุดค่ะ
2 พ.ค. 62  28/62 : คำสั่ง(OT)โรงพยาบาลศรีวิไล
13 ส.ค. 62  58/62 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
12 ก.ค. 62  56/62 : รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
5 ก.ค. 62  54/62 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
1 ก.ค. 62  53/62 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
7 มิ.ย. 62  30/62 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ
29 เม.ย. 62  22/62 : รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
29 เม.ย. 62  19/62 : รับสมัครคัดเลือกเพื่่อรับย้ายข้าราชการ
29 เม.ย. 62  15/62 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
29 มี.ค. 62  14/62 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
27 มี.ค. 62  13/62 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
12 มี.ค. 62  12/62 : ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6 ก.พ. 62  8/62 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
22 ม.ค. 62  7/62 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
21 ม.ค. 62  6/62 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
7 ม.ค. 62  2/62 : ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
25 ธ.ค. 61  176/61 : โรงพยาบาลศรีวิไล ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
25 ธ.ค. 61  175/61 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21 ธ.ค. 61  170/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
20 ธ.ค. 61  165/61 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
17 ธ.ค. 61  159/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
10 มิ.ย. 62  35/62 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562
10 มิ.ย. 62  34/62 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562
10 มิ.ย. 62  33/62 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562
10 มิ.ย. 62  32/62 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562
10 มิ.ย. 62  31/62 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 61  174/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
24 ธ.ค. 61  173/61 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
24 ธ.ค. 61  172/61 : มาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุก และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
24 ธ.ค. 61  171/61 : รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
10 ม.ค. 61  1/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
20 ธ.ค. 59  32/59 : แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
20 ธ.ค. 59  31/59 : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  30/59 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  29/59 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
20 ธ.ค. 59  28/59 : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
20 ธ.ค. 59  27/59 : ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ
20 ธ.ค. 59  26/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat ) 3 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  25/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมษณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  24/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
20 ธ.ค. 59  23/59 : ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
ลิงค์ภายใน
รายงาน HOSxP
hdc
เกณฑ์qof61
แจ้งซ่อม
บันทึกการอบรม
จองห้องประชุม
สารบรรณ
จองรถ
รายงาน
risk
HHC
LTC
ใบลาออนไลน์
แจ้งเงินเดือน
swl organic
OVSK
เว็บเดิม
nurse
admin
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สปสช.
สสส
r8
สสจ.
รพ.บึงกาฬ
รพ.พรเจริญ
รพ.เซกา
รพ.บึงโขงหลง
รพ.บุ่งคล้า
รพ.โซ่พิสัย
รพ.ปากคาด
สสอ.ศรีวิไล
จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ
สรุปยอด Admit ระหว่าง ปี 2560 - 2562
SWL GROUP
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
โทรศัพท์ : 042-497099-100
ข้อมูลเว็บไซต์
Copyright@2015 sriwilai hospital
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.288 วินาที

ขึ้นด้านบน