ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ก.พ. 62  11/62 : คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562
22 ก.พ. 62  10/62 : ประกาศกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร
22 ก.พ. 62  9/62 : นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
14 ม.ค. 62  5/62 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (สขร.๑)
14 ม.ค. 62  4/62 : ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
9 ม.ค. 62  3/62 : ขออนุมัติแผนทางการเงิน(planfin)ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2 ม.ค. 62  1/62 : แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สสจ.บึงกาฬ
26 ธ.ค. 61  181/61 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สรุปข้อสั่งการ (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
26 ธ.ค. 61  180/61 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ แจ้งการดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทน จนท.ปฏิบัติงานในช่วงปีใหม่62
26 ธ.ค. 61  179/61 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ แจ้งเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาสที่เปลี่ยนแปลง
26 ธ.ค. 61  178/61 : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ (อสม.) ดีเด่น ระัดบจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562
25 ธ.ค. 61  177/61 : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จังหวัดบึงกาฬ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 เรื่อง การปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรณีส่งต่อผู้ป่วย (Refer)
21 ธ.ค. 61  169/61 : ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
21 ธ.ค. 61  168/61 : สสจ.บก แจ้งผู้มีรายชื่อจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
21 ธ.ค. 61  167/61 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งการให้โควตาแก่นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์หลายหลักสูตรสำหรับบุตรหลานบุคลากรในสังกัด
21 ธ.ค. 61  166/61 : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐาน การควบคุม กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์วารสารควบคุมโรคออนไลน์
19 ธ.ค. 61  164/61 : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งยกเลิกการประกาศ ปปช. การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของนิติบุคคล
18 ธ.ค. 61  163/61 : ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
17 ธ.ค. 61  162/61 : กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดใช้กระดาษด้วย QR Code และ มาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์
17 ธ.ค. 61  161/61 : สนง.คณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระเจ้ายาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 มี.ค. 62  14/62 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
27 มี.ค. 62  13/62 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
12 มี.ค. 62  12/62 : ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6 ก.พ. 62  8/62 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
22 ม.ค. 62  7/62 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
21 ม.ค. 62  6/62 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
7 ม.ค. 62  2/62 : ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
25 ธ.ค. 61  176/61 : โรงพยาบาลศรีวิไล ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
25 ธ.ค. 61  175/61 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21 ธ.ค. 61  170/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
20 ธ.ค. 61  165/61 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
17 ธ.ค. 61  159/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
13 ธ.ค. 61  138/61 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
9 พ.ย. 61  112/61 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนากร
8 พ.ย. 61  111/61 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนากร
8 พ.ย. 61  110/61 : ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
31 ต.ค. 61  104/61 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักโภชนากร
30 ต.ค. 61  100/61 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
26 ต.ค. 61  99/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ
11 ต.ค. 61  92/61 : รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ
24 ธ.ค. 61  174/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
24 ธ.ค. 61  173/61 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
24 ธ.ค. 61  172/61 : มาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุก และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
24 ธ.ค. 61  171/61 : รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
10 ม.ค. 61  1/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
20 ธ.ค. 59  32/59 : แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
20 ธ.ค. 59  31/59 : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  30/59 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  29/59 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
20 ธ.ค. 59  28/59 : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
20 ธ.ค. 59  27/59 : ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ
20 ธ.ค. 59  26/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat ) 3 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  25/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมษณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  24/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
20 ธ.ค. 59  23/59 : ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
ลิงค์ภายใน
รายงาน HOSxP
hdc
เกณฑ์qof61
แจ้งซ่อม
บันทึกการอบรม
จองห้องประชุม
สารบรรณ
จองรถ
รายงาน
risk
HHC
LTC
ใบลาออนไลน์
แจ้งเงินเดือน
swl organic
OVSK
เว็บเดิม
nurse
admin
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สปสช.
สสส
r8
สสจ.
รพ.บึงกาฬ
รพ.พรเจริญ
รพ.เซกา
รพ.บึงโขงหลง
รพ.บุ่งคล้า
รพ.โซ่พิสัย
รพ.ปากคาด
สสอ.ศรีวิไล
จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ
สรุปยอด Admit ระหว่าง ปี 2560 - 2562
SWL GROUP
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
โทรศัพท์ : 042-497099-100
ข้อมูลเว็บไซต์
Copyright@2015 sriwilai hospital
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.017 วินาที

ขึ้นด้านบน