เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
วิสัยทัศน์
บริการได้มาตรฐาน ประสานภาคี
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ค่านิยมร่วม โรงพยาบาลศรีวิไล
SWL HOS = SRIWILAI HOSPITAL = โรงพยาบาลศรีวิไล

S = Standard : ให้บริการด้วยมาตรฐาน
W = Work with team : ทำงานเป็นทีม
L = Leadership : มีภาวะผู้นำ
H = Healthiness and Happiness : สุขภาพดีและมีความสุข
O = Organization of Learning : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
S = Safety : มีความปลอดภัย
พันธกิจ
1.ให้บริการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน
2.ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
3.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลศรีวิไล จ.บึงกาฬ เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุตติยภูมิขนาด 2.1 ที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรค ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพประชาชน ในเขตอำเภอศรีวิไล และพื้นที่ใกล้เคียง
ข้อมูลการติดต่อ
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 042-497099-100
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างSriwilai Hospital
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
โทรศัพท์ : 042-497099-100
ข้อมูลเว็บไซต์
Copyright@2015 sriwilai hospital
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.007 วินาที

ขึ้นด้านบน