179/61 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ แจ้งเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาสที่เปลี่ยนแปลง
26 ธันวาคม 2561 11:11    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 48  

แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน