157/61 : สปสช.แจ้งแนวทางการดำเนินงานเรื่องยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประกอบการขึ้นทะเบียนสิทธิ์
14 ธันวาคม 2561 16:14    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 17  

รายบะเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน